DB BR 140

140 109 Rüdesheim 049 10 05. Juli 1991
140 109 Rüdesheim 049 10  05. Juli 1991
Kontaktname